Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschappen Subito Dienstverlening BV en Subito Uitzendbureau BV beiden gevestigd te Purmerend, nader te noemen Subito.

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden Kamer van Koophandel te Amsterdam zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Subito vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Subito schriftelijk is bevestigd. Op overeenkomsten met consumenten via de webshop/website zijn de regels zoals vermeld op de webshop/website bindend; deze gaan boven het in deze algemene voorwaarden gestelde.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Purmerend, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door Subito aangegeven bankrekening te geschieden.

1.4 Afspraken met en toezeggingen van personeel van Subito binden Subito niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Subito, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Subito met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Subito een opdracht tot werving en selectie van personeel, interim recruitment of bemiddeling van freelancers of overige dienstverlening op zakelijk gebied wenst te verstrekken of verstrekt, van haar Uitzend en/of payrolling activiteiten gebruik wenst te maken of daarvan gebruik maakt, van haar cursussen en opleidingen gebruik wenst te maken of daarvan gebruik maakt, enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor voeren bedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met Subito voert.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Subito slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien Subito schriftelijk of via E mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

1.10 Uitgaande E-mails van Subito waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden Subito op geen enkele wijze.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Subito is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Subito of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Subito gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door Subito opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Subito zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren alsmede de calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

2.6 Wijziging van opgegeven tarieven, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Subito gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele uitvoering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, welke voor Subito kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. Subito is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gegeven opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Subito kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Subito ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Subito zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen, behoudens in die gevallen waarin beloning op basis van no cure, no pay is overeengekomen.

3.4 Bij annulering van door Subito te geven cursussen of trainingen is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd indien de annulering plaats vindt tussen twee dagen en vier weken voor het begin van de cursus of training en 100% van de overeengekomen prijs indien de annulering binnen twee dagen vóór aanvang geschiedt.

3.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.6 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Subito eerst na schriftelijke acceptatie.

3.7 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

3.8 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden.

3.9 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

3.10 Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan het einde van de overeengekomen periode, omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een

samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Subito, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Subito enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Subito bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door Subito schriftelijk is bevestigd.

4.4 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens op de overeengekomen tijd aan Subito ter beschikking worden gesteld. Indien tengevolge van niet-tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra mankracht, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Subito daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane extra kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is Subito gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de benodigde gegevens dient door opdrachtgever te geschieden.

4.5 Alle uitvoeringstermijnen worden door Subito steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Subito eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.6 Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Subito kennis geeft.

4.7 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Subito voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Subito het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Subito verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.8 Subito is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Subito een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.9 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met personeel van Subito of met door Subito uitgezonden personeel of bemiddelde freelancers, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,–, voor elke overtreding, en van € 1.000,–per week voor elke week dat de overtreding voortduurt.

4.10 Subito is gerechtigd, de gegevens van de opdrachtgever (al dan niet door Subito vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat Subito voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Subito ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.11 Werving en selectie van personeel wordt -tenzij anders is overeengekomen- uitgevoerd op basis van “no cure, no pay”. Bij succesvolle bemiddeling wordt een bemiddelingsvergoeding in rekening gebracht over het bruto jaarsalaris verhoogd met vakantiegeld en overige emolumenten. Het is opdrachtgever niet toegestaan buiten Subito om met kandidaten in contact te treden. Indien opdrachtgever binnen één jaar na het voorstellen van een kandidaat buiten Subito om een arbeidsovereenkomst met hem/haar aangaat is opdrachtgever de volledige bemiddelingsvergoeding aan Subito verschuldigd, zulks óók indien de kandidaat eerder bij opdrachtgever had gesolliciteerd of op andere wijze aan opdrachtgever bekend was geworden.

4.12 Bij succesvolle bemiddeling via werving en selectie dient opdrachtgever binnen twee weken na tekening van de arbeidsovereenkomst door de bemiddelde kandidaat de voor het bepalen van de hoogte van de bemiddelingsvergoeding benodigde salarisgegevens aan Subito te verstrekken, bij gebreke waarvan Subito gerechtigd is een schatting te maken omtrent de hoogte van de te factureren bedragen. Direct na aanvang van de werkzaamheden wordt 50% van de verschuldigde bemiddelingsvergoeding in rekening gebracht, de resterende 50% wordt in reken ing gebracht zodra het dienstverband na het verstrijken van de proeftijd wordt voortgezet.

4.13 Bij interim recruitment worden -tenzij anders is overeengekomen- de door Subito gewerkte uren tegen het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht, ongeacht het resultaat van deze werkzaamheden.

4.14 Bij bemiddeling van freelancers wordt -tenzij anders is overeengekomen- bij een succesvolle bemiddeling een tussen Subito en freelancer overeengekomen percentage van het uurloon van de freelancer als vergoeding in rekening gebracht. Subito verzorgt de facturatie aan de opdrachtgever van freelancer en betaalt -na betaling door diens opdrachtgever- de factuur van de freelancer. Subito is nimmer aansprakelijk voor het al dan niet betalen door de opdrachtgever van freelancer indien opdrachtgever niet betaalt is Subito ook niets verschuldigd aan freelancer. Freelancer is in voorkomen geval zelf aansprakelijk voor incassomaatregelen op zijn opdrachtgever. Indien Subito deze incassomaatregelen treft, doet zij dit uit naam en voor rekening van freelancer. Indien er geen succesvolle bemiddeling tot strand komt, is noch freelancer, noch diens beoogde opdrachtgever een vergoeding verschuldigd. Het is freelancer gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van 26 weken daarna niet toegestaan buiten Subito om op enige wijze in contact te treden met beoogde opdrachtgevers of daarmee overeenkomsten aan te gaan, zulks op verbeurte van een boete van het bemiddelingspercentage over het uurtarief over een periode van 26 weken.

4.15 Subito verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.16 Indien tijdens de uitvoering van een door Subito aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Subito onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Subito het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Subito reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

4.17 Alle informatie die opdrachtgever over de door Subito geselecteerde kandidaten ontvangt dient door opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld Het is opdrachtgever niet toegestaan deze informatie openbaar te maken of aan derden te verstrekken of zodanig te handelen, dat derden over deze informatie kunnen beschikken.

5. UITZENDEN EN PAYROLLING

5.1 Bij uitzenden wordt een inleentermijn gehanteerd van 520 of 1040 uur. Indien opdrachtgever gedurende de overeengekomen inleentermijn met de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst aangaat, wordt door Subito een overname fee in rekening gebracht. Na afloop van de overeengekomen inleentermijn staat het opdrachtgever vrij om met de uitzendkracht te contracteren.

5.2 Bij uitzending of payrolling dient de betrokken werknemer de opgedragen werkzaamheden onder toezicht, leiding en verantwoordelijkheid van opdrachtgever uit te voeren. Subito draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid voor de (wijze van) uitvoering van de werkzaamheden noch voor de gevolgen daarvan.

5.3 Subito in nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht, aan zaken van of personen in dienst van opdrachtgever of van derden, noch voor schade ontstaan door eenzijdige opzegging door de uitzendkracht. Opdrachtgever is gehouden een afdoende en totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel af te sluiten.

5.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accorderen van de tijdverantwoording.

5.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige betaling van loonkosten, voorschotten, onkosten of andere vergoedingen rechtstreeks aan de uitzendkracht te doen. Betalingen van opdrachtgever aan de uitzendkracht (uit welken hoofde ook) zullen nimmer in mindering kunnen strekken op de aan Subito verschuldigde bedragen.

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Subito een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

6.2 De met Subito overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor uitvoering van de opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Subito van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4 Ingeval van overmacht zal Subito daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Subito het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

7. KLACHTEN EN GARANTIE

7.1 Subito is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Subito als bindend.

7.2 Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

7.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Subito worden gemeld.

7.4 Opdrachtgever zal alle door Subito voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Subito in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.5 Indien Subito een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.

7.6 Subito aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.7 Indien het dienstverband tussen een door Subito via werving en selectie geplaatste kandidaat en opdrachtgever binnen de proeftijd wordt beëindigd, zal Subito de zoekopdracht direct en kosteloos voor de opdrachtgever hervatten. Lukt het Subito niet om binnen een periode van twee maanden een nieuwe kandidaat te vinden., zal 50% van het reeds betaalde honorarium aan opdrachtgever worden geretourneerd.

7.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Subito niet; met name zal Subito in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

7.9 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

7.10 Voor door derden door bemiddeling van Subito geleverde diensten is Subito nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde diensten verstrekte garantie.

7.11 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Subito draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Subito te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.

8.2 Subito aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan de door haar of door haar bemiddeling geleverde diensten.

8.3 In geen geval aanvaardt Subito aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

8.4 Subito aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door haar gegeven cursussen en opleidingen.

8.5 Subito aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

8.6 Evenmin aanvaardt Subito enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of E-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.

8.7 Opdrachtgever is gehouden Subito schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Subito instellen terzake van schade ontstaan door of met de geleverde diensten of bemiddeld, uitgezonden of ter beschikking gesteld personeel.

8.8 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

8.9 Subito verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en documenten vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt. Opdrachtgever dient zelf te allen tijde kopieën van de door hem aangeleverde zaken te behouden.

8.10 Subito neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens van de kandidaten, zoals arbeidsverleden, huidige medische gesteldheid, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s) en de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden, omstandigheden waaronder vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunningen, opleiding, diploma’s e.d, noch voor de compleetheid van deze gegevens, Opdrachtgever dient deze gegevens zelf op juistheid te (laten) onderzoeken.

8.11 Subito aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uiteindelijke keuze van opdrachtgever voor een kandidaat, voor de wijze waarop de kandidaat de functie vervult, voor diens handelen of nalaten of voor door de kandidaat veroorzaakte schade, gevolgschade daaronder begrepen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij opdrachtgever.

8.12 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Subito of voor wijziging daarvan, is Subito niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.13 Adviezen worden door Subito naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

9. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

9.1 Opdrachtgever verplicht zich het geleverde cursusmateriaal slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

9.2 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Subito afkomstige of het door Subito gebruikte cursusmateriaal etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Subito, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden.

10. BETALING

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Subito daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Subito is gerechtigd, ongeacht

de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro te geschieden.

10.3 Bij het uitzenden van personeel en bij payrolling kan de rekening worden gesplitst in een rekening voor de kosten van Subito die op de sub 2 bedoelde wijze, met inachtneming van een termijn van veertien dagen, dient te worden voldaan en een G-rekening voor de arbeidskosten, die eveneens op de sub 2 bedoelde wijze binnen veertien dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

10.4 Opdrachtgever is slechts gerechtigd de door Subito aangegeven bedragen via de G-rekening te voldoen. Indien opdrachtgever een hoger bedrag op de G-rekening overmaakt, dan door Subito is aangegeven, zal Subito opdrachtgever voor dit teveel betaalde bedrag geen kwijting verlenen.

10.5 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.6 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Subito een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

10.7 Bij opdrachten beneden de € 150,–, kan door Subito een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

10.8 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Subito moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

10.9 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Subito doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Subito zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Subito cederen. Opdrachtgever verleent Subito reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.10 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Subito het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Subito te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Subito aanleiding ziet zulks te verlangen.

11. GESCHILLEN

11.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Subito is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

12. SLOTBEPALINGEN

12.1 Voorzover niet strijdig met deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing de NBBU, die met deze voorwaarden een onverbrekelijk deel vormen, als waren zij letterlijk hierin opgenomen.